نام کالا قیمت تعداد حذف
دینامیک سیالات در توربو ماشین ها
مقدمه:
در طراحی کنونی توربو ماشینها، و بخصوص برای کاربردهای مربوط به موتورهای هواپیما، تاکید اساسی بر روی بهبود راندمان موتور صورت گرفته است. شاید بارزترین مثال برای این مورد، «برنامه تکنولوژی موتورهای توربینی پر بازده مجتمع» (IHPTET) باشد که توسط NASA و DOD حمایت مالی شده است.
هدف IHPTET، رسیدن به افزایش بازده دو برابر برای موتورهای توربینی پیشرفته نظامی، در آغاز قرن بیست و یکم می باشد. بر حسب کاربرد، این افزایش بازده از راههای مختلفی شامل افزایش نیروی محوری به وزن، افزایش توان به وزن و کاهش معرف ویژه سوخت (SFC) بدست خواهد آمد.

قيمت 100000ریال

پروژه کامل توربو ماشین ها همراه با فهرست،مقدمه،نتیجه گیری و منابع70صفحه
پروژه کامل توربو ماشین ها همراه با فهرست،مقدمه،نتیجه گیری و منابع70صفحه
آزمونهای کارایی توربو ماشین
آزمونهای کارایی آئرودینامیکی:
اهداف فصل
به طور رایج توسعه سیستم پیش بری توربین گازی از عملی ساختن طرح تا آنالیز آزمونهای بازده تک تک اجزاء و مراحل، پیش از مونتاژ و راه اندازی کامل موتور، اجرا می شود. اهداف این فصل معرفی متدها، تکنیکها و روشهای پیشنهاد شده برای آزمون بازده آئرودینامیکی اجزای توربو ماشینهاست. آزمون اجزای توربو ماشین ریسکهای توسعه و طراحی را در زمان تایید آنالیزهای مهندسی و تخمینهای بازده کاهش می دهد.
به طور سنتی همه اجزای ورودیها، فنها، کمپرسورها، محفظه های احتراق، توربینها و نازل های اگزوز، تک به تک و به عنوان بخشی از پروسه توسعه توربین گازی تست می شوند.
حتی بعد از مونتاژ و تست توربین اغلب آزمونهای اجزا استفاده می شود تا بهبود بازده و آزمونهای تشخیصی حمایت شوند. مطالب این فصل بر آزمونهای بازده آئرودینامیکی طبقات توربین، کمپرسور و فن تمرکز می کند. اجزای مورد توجه، می تواند یک مجموعه روتور و استاتور منفرد و یا ترکیبی از چندین ردیف پره و تیغه روتور – استاتور که بطور مثال در یک کمپرسور محوری چند طبقه با هم کار می کنند، باشد.