نام کالا قیمت تعداد حذف
در اين پروژه، بازوها بر اساس موقعيت مركز جرم وسيله نقليه طراحي مي شوند. با توجه به اينكه دراتومبيل ها مركز جرم به اكسل جلو نزديكتر است، پس براي آنكه گشتاور كمتري روي بازوها و درنتيجه ستون قرار بگيرد، لذا طراحي بازوها به گونه اي انجام مي گيرد كه آنها در حداقل و حداكثر مقدار خودشان با هم تفاوت داشته باشند. بر اين اساس بازويي كه قرار است در نزديكي اكسل عقب اتومبيل قرار بگيرد بايد طول بيشتري را نسبت به بازوي مجاور خود داشته باشد.


قيمت 500000ریال

پروژه بالابر همراه با فایل محاسبات
پروژه بالابر همراه با فایل محاسبات
تحليل
چون مبناي محاسبات طراحي بر ماكزيمم طول بازوي بزرگتر قرار دارد، پس ابتدا گشتاور اعمالي به اين بازو را محاسبه كرده سپس پروفيلي حدس زده و در آن تسليم را بررسي مي كنيم. قبل از هر چيز چند نكته قابل ذكر است. اول اينكه مقدار خمش بايد در نقطه خطرناك بازو محاسبه گردد.
دوم اينكه براي استحكام بيشتر از دو قوطي مشابه بر روي هم در انتهاي بازو بعنوان لچكي استفاده شده است. كه با كم شدن طول بازو مقطع به يك قوطي مي رسد. ضمناً بازوها از فولاد - 52]، انتخاب ] 355MPa شمارة ماده 1.0570 مي باشد) با استحكام تسليم DIN 3(طبق استاندارد] انتخاب شده اند. مهمترين نقش در ] DIN شده اند. شمارة پروفيلها نيز از استاندارد 59411انتخاب قوطي ضريب طراحي است. چون در اين دستگاه سعي بر طراحي دقيق بوده و مواد از جنس هستند و ضمناً مواد ريخته گري شده و جان پرسنل در خطر است، ضريب طراحي (Ductile) نرم بقرار زير است:
1.05×1.1×1.05× 3× 1{.1 = 4.00
DesignFactor ShockFactor
144424443 = ضريب طراحي