نام کالا قیمت تعداد حذف
GHP سيستم سرمایشی- گرمایشی
تهویه مطبوع با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر
صرفه جوئی انرژی بين ۵٠ تا ٧٠ درصد در مقایسه با کولرگازی و بخاری برقی
در مناطق جنوب و شمال کشور بدليل بالا بودن دما و رطوبت از کولرهای گازی که از جمله وسایل برقی پرمصرف هستند جهت تامين سرمایش ساختمانها استفاده می شود. همچنين در بعضی ساختمانها درکشور، از چيلرها، بخاری گازی، بخاری های برقی و ... که هر کدام ضمن مصرف بالای انرژی دارای راندمان پائينی هستند، جهت تامين نمودن گرمای مورد نياز استفاده می شود. این بدان مفهوم است که سيستم
های رایج وسایل سرمایشی و گرمایشی در کشور از جمله وسایل پرمصرف بشمار می آیند که با جایگزینی پمپ حرارتی زمين گرمائی که قابليت تامين گرمایش و سرمایش محيط ساختمانها را با کاهش مصرف برق
۵٠ % تا ٧٠ % دارد می توان کمک قابل توجهی به کاهش مصرف برق در کشور نمود. عملکرد مطلوب پمپهای حرارتی زمين گرمائی بگونه ای است که باعث توسعه روز افزون و استقبال زیاد مردم از این سيستمها در دنيا شده است. بطوری که ميزان ظرفيت نصب شده پمپ حرارتی زمين گرمائی در جهان تا سال ١٩٩۵
ميلادی برابر با ١٨۵۴ مگاوات، تا سال ٢٠٠٠ ميلادی برابر با ۵٢٧۵ مگاوات، تا سال ٢٠٠۵ ميلادی ١۵٧٢٣مگاوات و تا سال ٢٠١٠ ميلادی ٣۵٢٣۶ مگاوات حرارتی بوده است و پيش بينی می شود این ميزان ظرفيت نصب شده تا سال ٢٠۵٠ ميلادی به ٧۴۴٠٠٠ مگاوات افزایش یابد.


قيمت 500000ریال

سیستم های سرمایشی و گرمایشی GHPهمراه با فایل تحلیل
سیستم های سرمایشی و گرمایشی GHPهمراه با فایل تحلیل
شکل ١: نمودار رشد ظرفيت نصب شده و برنامه توسعه پمپ حرارتی زمين گرمائی تا سال ٢٠۵٠ ميلادی کشورهائی که بيشترین ظرفيت نصب شده این سيستمها در آنها انجام شده است عبارتند از:
آمریکا با ١٢٠٠٠ مگاوات، آلمان با ٢٢٣٠ مگاوات، کانادا ١١٠٠ مگاوات، سوئد با ۴۴۶٠ مگاوات، اتریش با ۶٠٠
مگاوات، دانمارک با ٨٠٠ مگاوات، چين ۵٢١٠ مگاوات، سوئيس ۵٣٠ مگاوات، نروژ ٣٣٠٠ مگاوات، فنلاند ٨۵٨مگاوات، مجارستان ۵١٨ مگاوات، هلند ١٣٩۴ مگاوات.
اگر منحنی تغييرات دمای هوا و دمای زمين در اعماق را در طول یک سال رسم نمایيم مشاهده می شود که هرچه به عمق زمين بيشتر شود، ميزان تغييرات دمای زمين در طول سال دارای تغييرات کمتری خواهد بود.
همانگونه که در شکل شماره ٢ مشاهده می شود از حدود عمق ٣ الی ۴ متری از سطح زمين تغييرات دما و نوسانات آن در طول یک سال بسيار ناچيز می باشد. این در حالی است که ميزان تغييرات دمای هوا دارای نوسانات بسيار زیادی می باشد.