نام کالا قیمت تعداد حذف
چکیده
امروزه آلودگي هوا به عنوان يكي از معضلات شهرهاي بزرگ شناخته شده است و در اين راستا NOxكه مخلوطي از اكسيدهاي نيتروژن مي‎باشد. به عنوان يكي از اجزاء آلاينده گازي هوا شناخته شده است. هدف از اين تحقيق بررسي احياء كاتاليستي اكسيدهاي نيتروژن مي‎باشد. براي اين منظور از عامل تبديل آمونياك بر روي كاتاليست كك فعال به دليل فراواني و عملكرد مناسب در دماي پايين (C ْ 250ـ 100) استفاده مي‎شود. واكنشهايي كه در اين حالت اتفاق مي‎افتند، شامل احياء NO با كربن، اكسيداسيون آمونياك با اكسيژن، احياء NO با آمونياك (واكنش اصلي) و واكنش آمونياك با SO2 مي‎باشند. با مشخص بودن روابط سينتيكي واكنشها، شبيه‎سازي كامپيوتري براي راكتورهاي كاتاليستي با بستر ثابت و سيالي انجام گرفته است.

قيمت 100000ریال

شبيه‎سازي راكتورهاي كاتاليستي با بستر ثابت و سيالي جهت احياء NOx توسط آمونياك
شبيه‎سازي راكتورهاي كاتاليستي با بستر ثابت و سيالي جهت احياء NOx توسط آمونياك
1ـ مقدمه
NOx كه به عنوان يك جزء مهم آلودگي هوا شناخته شده است توسط منابع ساكن و متحرك كه از سوختهاي فسيلي استفاده مي‎كنند ايجاد مي‎گردد. بيماريهاي تنفسي، صدمه به گياهان، باران‎هاي اسيدي و غيره از جمله خطرات ناشي از وجود بيش از حد NOx در جو مي‎باشند بدين منظور محققين روش‎هاي مختلفي براي بازيابي اكسيدهاي نيتروژن از جريان‎هاي گازي خروجي از صنايع بكار برده‎اند. از محلول‎هاي مختلفي مي‎توان براي جذب و بازيابي اكسيدهاي نيتروژن استفاده كرد. همچنين جذب سطحي اكسيدهاي نيتروژن بر مواد جاذب جامد امكان‎پذير است. يكي از روشهاي بسيار مؤثر در حذف اكسيدهاي نتيروژن احياء كاتاليستي آنها مي‎باشد كه به دو صورت انتخابـــي و غيـــرانتخابي انجــــام مي‎شـــوند. در احياء كاتاليستي غيرانتخابي عامل تبديل (NH3, CH4, CO, H2) علاوه بر اكسيدهاي نيتروژن با ديگر تركيبات گازي (O2, SOx) نيز واكنش مي‎دهند. بدجاي، ريزنفلد و اربچ [1] از عامل تبديل H2 و كاتاليست كربن فعال براي احياء NOx استفاده كردند. شيكادا و فوجي موتو [2] احياء NO با آمونياك را با استفاده از كاتاليست اكسيد واناديم بر پايه اكسيد كمپلكس سيليكا ـ تيتانيا  مطالعه كردند و همچنين جانتجن و همكاران [3] احياء NO با آمونياك بر كاتاليستهاي كربن را مورد بررسي قرار دادند. در حالت احياء كاتاليستي انتخابي تنها احياء NOx صورت مي‎گيرد يعني اينكه ساختار كاتاليست طوري است كه سرعت احياء NOx از ديگر واكنشها بسيار شديدتر است. طي سالهاي اخير به منظور احياء انتخابي اكسيدهاي نيتروژن بيشتر از عامل تبديل آمونياك بر كاتاليستهاي لانه زنبوري استفاده شده است. ترونكوني و فورزاتي [4] در اين زمينه تحقيقاتي انجام داده‎اند.